Råd & Regler

Langs åerne er der anlagt teltpladser, hvor der findes toiletfacilieter og bålpladser.

Landgang, færdsel og ophold på privatejede arealer må kun finde sted efter aftale med ejeren.

Ved passage af spærringer skal opsatte anvisninger følges.

Undlad at kaste affald i naturen. Tag den med dig.

Sejladsen må ikke være til skade eller ulempe for vandløbet. Det er derfor
forbudt at beskadige vandløbenes bund og brinker, ligesom beskadigelse
af vegetationen og forstyrrelse af dyrelivet i og omkring vandløbene er
forbudt. Det er også forbudt at sejle i rørskove.

Sejladsen må ikke genere andre brugere af vandløbene.

Støjende og provokerende adfærd er forbudt.

Sejlads med sammenbundne kanoer er forbudt.

Konkurrencesejlads er ikke tilladt.

Fiskeri - kun med gyldigt fisketegn.

Læs pjecen om sejllads og gode råd til kanosejlads på de sønderjyske åer. Klik her!