Råd & Regler

Hvordan din kanotur skal se ud, bestemmer du selv. I den danske sommer er vejret ingen hindring for en vellykket kanofærd.

Generelle regler for sejlads
Langs åerne er der anlagt teltpladser, hvor der findes toiletfacilieter og bålpladser.

Landgang, færdsel og ophold på privatejede arealer må kun finde sted efter aftale med ejeren.

Ved passage af spærringer skal opsatte anvisninger følges.

Undlad at kaste affald i naturen. Tag den med dig.

Sejladsen må ikke være til skade eller ulempe for vandløbet. Det er derfor
forbudt at beskadige vandløbenes bund og brinker, ligesom beskadigelse
af vegetationen og forstyrrelse af dyrelivet i og omkring vandløbene er
forbudt. Det er også forbudt at sejle i rørskove.

Sejladsen må heller ikke genere andre brugere af vandløbene.

Støjende og provokerende adfærd er forbudt.

Sejlads med sammenbundne kanoer er forbudt.

Konkurrencesejlads er ikke tilladt.

Fiskeri - kun med gyldigt fisketegn.

Læs Danmarks Idræts Forbunds pjece om sejllads på åer og søer. Klik her!